Privatlivspolitik

Socialdemokratiets Privatlivspolitik

Her på siden kan du læse om Socialdemokratiets Privatlivspolitik. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.


Socialdemokratiet er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse med aktiviteter på landsplan, i kredse og i regioner.

Socialdemokratiet
Christiansborg

1240 København K
CVR-nr.: 31 36 81 11
Telefon: 72 30 08 00
E-mail: partikontoret@socialdemokratiet.dk

Partiforeningerne er dataansvarlige for behandling af de registreredes personoplysninger i forbindelse med lokale aktiviteter.

Du kan finde din partiforening her.

Socialdemokratiet har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelseskontakt på følgende måder:

Partiforeningerne har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til din partiforenings behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte din lokale partiforening.

Du kan finde din partiforening her.

Ordinære medlemmer, intromedlemmer samt medlemmer med DSU-status
Socialdemokratiet og partiforeningerne behandler personoplysninger for ordinære medlemmer, intromedlemmer samt medlemmer med DSU-status til følgende formål (kerneaktiviteter):

 • Velkomst af nye medlemmer
 • Opkrævning af kontingent
 • Invitationer til arrangementer og møder
 • Lokale nyhedsbreve og medlemsblade
 • Medlemsbladet ”Socialdemokraten”
 • Information om politik og politiske udspil
 • Aktiviteter i forbindelse med valg, herunder valgkampsdonationer
 • Medlemsundersøgelser
 • Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af personoplysninger
 • Opfølgning i forbindelse med kontingentrestance og udmeldelse

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

Samtykke
Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:

 • hvis du gerne vil være aktiv i en valgkamp uden samtidig at blive medlem
 • ved tilmelding til nyhedsbreve, hvis du ikke er medlem. Dine oplysninger vil ikke blive behandlet til andre formål
 • ved udpegning af valgstyrere og valgtilforordnede til offentlige valg og afstemninger
 • i forbindelse med indstilling af domsmænd
 • i forbindelse med indsamling af stillere ved opstilling til offentlige valg
 • ved offentliggørelse af dine personoplysninger og billede. F.eks. i forbindelse med hjemmeside, medlemsblad mv.
 • hvis du giver en donation

Fortrolighed
Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af betroede tillidsfolk og ansatte.

Som led i Socialdemokratiets og partiforeningernes aktiviteter behandles personoplysninger. Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse heraf.

Socialdemokratiet og partiforeningerne opbevarer nedenstående personoplysninger i et centralt medlemssystem.

Der indsamles og behandles oplysninger om:

 • Medlemsnummer
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Titel
 • Fødselsdato / alder
 • Køn
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Navn på person til samsending

Socialdemokratiet og partiforeningerne videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation
 • Udbydere af system til håndtering af konferencer og begivenheder
 • Udbydere af system til online spørgeskemaer
 • Udbydere af hostet IT-infrastruktur
 • Udbydere af medlemssystem
 • Udbydere af betalingsløsninger
 • Udbydere af system til adresseberigtigelse
 • Arkiv

Socialdemokratiet og partiforeninger overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer som om The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (system til nyhedsbrev), som er beliggende i USA. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er godkendt under Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA.

Socialdemokratiet og partiforeningerne indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med indmeldelse i partiet, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev, spørgeskemaer eller køb i vores webshop, m.v.

Ordinære medlemmer
Personoplysninger opbevares, så længe medlemmet opfylder kriterierne for medlemskab jf. partiets love.
Når medlemskabet ophører, gemmes personoplysninger i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Medlemmer med DSU-status
Personoplysninger på medlemmer med DSU-status opbevares, så længe medlemskabet af DSU kan bekræftes. Kan medlemskab ikke bekræftes, bliver personoplysningerne slettet. Ved det fyldte 30. år overgår medlemmet til ordinært medlemskab.

Intromedlemmer
Persondata på intromedlemmer opbevares i maksimalt 6 måneder. Herefter overgår intromedlemmet til ordinært medlemskab.

Personer der ikke er medlem
Henvendelser fra personer der ikke er medlem af Socialdemokratiet, og til politikere, tillidsfolk samt ansatte vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. Herefter slettes korrespondancen efter 30 dage.

Oplysninger om økonomiske transaktioner
Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Tilmelding til nyhedsbreve
Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev gemmes, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk