Vedtægt

Socialdemokratiet på Bornholms vedtægt

Her på siden kan du læse om vores vedtægt. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.


§1 Foreningens navn er: Socialdemokratiet på Bornholm

Foreningen dækker Bornholms Regionskommune, og varetager fællesledelses- og kredsopgaverne på Bornholm.

Foreningen er del af den socialdemokratiske landsorganisation og organiseret i Socialdemokratiet Region Hovedstaden.

Foreningen er en nonprofit organisation.

§2 Foreningens formål er at virke for de demokratiske, socialistiske ideers udbredelse og anerkendelse i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget.

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.

Dette mål søges opnået ved:

 • at inspirere til og koordinere politiske dialoger, uddannelse og samarbejde mellem Foreningens foreninger samt formidle samarbejdet med den øvrige arbejderbevægelse.
 • at formidle samarbejdet med Foreningens byrådskandidater samt opstille og føre valgkamp for disse.
 • at arbejde for øget tilslutning til partiet.

§3 Socialdemokratiet på Bornholm varetager partiforeningernes fælles politiske og organisatoriske interesser, samt de opgaver der i henhold til partiets love er henlagt til Foreningen og skal herunder:

 • Foretage opstilling til kommunalvalg jf. §§ 7 - 9.
 • Sikre udarbejdet et kommunalvalgprogram jf. § 7.
 • Samarbejde med kommunalbestyrelsesgruppen § 10.
 • Foretage opstilling af folketingskandidat jf. §§ 7, 11 og 10.
 • Indstille forslag til kandidat(er) til regionsrådet jf. § 14.
 • Medvirke ved opstillingen af kandidater til andre offentlige hverv samt til nærdemokratiske råd og nævn.
 • Føre valgkamp for de opstillede kandidater til Folketinget, kommunalbestyrelsen og regionsrådet samt medvirke i Europa-Parlamentsvalgkampen. samt bistå de lokale foreninger ved planlægningen af kommunevalget.
 • Udføre oplysnings- og uddannelsesvirksomhed.
 • Sørge for et nøje og konstruktivt samarbejde mellem samtlige partiforeninger i Foreningen.
 • For­midle en tæt kontakt med folketingskandidaten og regionens hovedbestyrelsesmedlemmer.
 • Medvirke til et konstruktivt samarbejde mellem alle foreninger, som er tilsluttet foreningen.
 • Informere medlemmerne om arbejdet i foreningen.
 • Arbejde for at få og fastholde flere medlemmer.
 • Løse opgaver fra andre led i organisationen § 17.

§4 Foreningen bør ved udarbejdelse af opstillingsregler og opstilling af kandidater til politiske valg arbejde for reel ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2. Foreningen bør arbejde for reel ligestilling mellem kønnene f.eks. ved valg af bestyrelsesmedlemmer og ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg.

§5 Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på generalforsamlingen efter nærmere regler vedtaget af Hovedbestyrelsen, med afsæt i kontingenter til kredse.

Stk. 2. De vedtagne kontingentsatser skal indberettes til Partikontoret efter regler vedtaget af Hovedbestyrelsen. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år, dog mindst de vejledende satser. Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og videresendes til Foreningen i henhold til de vedtagne kontingentsatser.

§6 Alle, der direkte eller indirekte varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, skal betale partiskat. Partiskatten fastsættes af generalforsamlingen/repræsentantskabet for et kalenderår ad gangen. Partiskatten opkræves af Foreningens kasserer og hensættes til afholdelse af valgkampe.

Stk. 2. Partiskatten udgør minimum to procent af bruttobeløbet, der udbetales til vedkommende som løn, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt. Ingen kan dog opkræves mere end to procent i partiskat af borgmesterlønnen eller vederlag, der er på størrelse med borgmesterlønnen, medmindre betalingsgrundlaget er større end borgmesterlønnen. Overstigende beløb afregnes efter den høje sats.

Stk. 3. Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Kassereren skal have dokumentation for den indbetalte partiskat. Hvis partiskatten ikke er betalt senest et kvartal efter forfald, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Inden den 1. april skal alt skyldigt partiskat for det foregående år være indbetalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat.

§7 Ingen medlemmer af partiet kan:

 • være medlem af både Folketinget og Europa-Parlamentet.
 • være medlem af både en kommunalbestyrelse og Folketinget
 • være medlem af både et regionsråd og Folketinget.
 • være medlem af både en kommunalbestyrelse og et regionsråd og heller ikke opstille til begge dele samtidig.
 • være medlem af både et regionsråd og Europa-Parlamentet.
 • være medlem af både en kommunalbestyrelse og Europa-Parlamentet.

Stk. 3. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

Stk. 4. I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg, kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtids valgte poster.

Stk. 5. Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes til Hovedbestyrelsen.

§8 Senest på den ordinære generalforsamling i kalenderåret forud for afholdelse af kommunevalg beslutter generalforsamlingen opstillings- og afstemningsregler i overensstemmelse med reglerne i § 9.

Stk. 2. Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.

Stk. 2. Senest på den ordinære generalforsamling i kalenderåret forud for afholdelse af kommunevalg nedsætter generalforsamlingen et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandi­da­ter i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU-medlemmer af partiet. Herudover beslutter generalforsamlingen hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Stk. 3. Foreningen skal før hvert kommunevalg på en generalforsamling fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen. Foreningen har ansvaret for, at der i god tid inden kommunevalget afholdes møder, hvor alle medlemmer af foreningerne i kommunen er med til at fastlægge denne politik.

Stk. 4. Foreningen skal, sammen med foreningerne i kommunen, føre valgkamp for de opstillede kandidater.

§9 Forslag til kandidater til et kommunalvalg skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i kommunen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Ved forslag om spidskandidat/borgmesterkandidat skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i kommunen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Valgbare er medlemmer af partiet, der er bosiddende i kommunen, og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4.

Stk. 2. Der skal gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. Frister for indgivelse af forslag til kandidater skal fremgå af opstillings- og afstemningsreglerne.  Antallet af kandidater, samt hvordan kandidaterne placeres på listen, skal fremgå af opstillings- og afstemningsreglerne. Opstillingen af kandidater sker sideordnet. Valg og prioritering af kandidater foregår på generalforsamlingen, hvortil kun partimedlemmer, der er bosiddende i kommunen og som opfylder betingelserne i Partilovens § 4, har stemmeret ved personligt fremmøde. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat, ligesom kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd. Generalforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler.

Stk. 3. I tilfælde af at der ved valg af spidskandidat/borgmesterkandidat vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den der vælges, have mere end halvdelen af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

§10 Straks efter kommunevalget samles ledelsen i Foreningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål mv. Indkaldelsen til mødet foretages af Foreningens formand.

Stk. 2. Konstitueringsforhandlingerne varetages af borgmesterkandidaten og Foreningens formand i fællesskab.

Stk. 3. Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget.

Stk. 4. Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne. Bestyrelsen udpeger Foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder. Gruppemøderne er åbne for alle medlemmer.

Stk. 5. Tvister og personspørgsmål inden for gruppen søges løst på et lukket gruppemøde, hvor Foreningens formand deltager.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen.

§11 Generalforsamlingen beslutter opstillings- og afstemningsregler i overensstemmelse med § 12.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan nedsætte et kandidatudvalg. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag. Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU-medlemmer af partiet. Herudover beslutter generalforsamlingen hvem der skal sidde i kandidatudvalget. Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget.

Stk. 3. Foreningen skal, sammen med foreningerne i kommunen, føre valgkamp for de opstillede kandidater.

§12 Der opstilles tre kandidater, hvor begge køn skal være repræsenteret. Kandidaterne opstilles sideordnet.

Stk. 2. Opstilling af Folketingskandidater sker hvert år. Ved opstillingen betragtes de senest opstillede kandidater uden videre som foreslået igen, medmindre de selv frabeder sig genvalg. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe andre kandidater i forslag. Forslag til kandidater kan stilles af bestyrelsen, en foreningsgeneralforsamling eller af en gruppe af medlemmer. Forslag til kandidater til et folketingsvalg skal i alle tilfælde vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i storkredsen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Forslag fra medlemmer og lokale foreninger skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Valgbare er medlemmer af partiet, der opfylder betingelserne i Partilovens § 4.

Stk. 3. Valg af kandidater foregår på en generalforsamling, hvor kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingent og/eller partiskat og som er medlem af en partiforening tilsluttet Foreningen og bosiddende i storkredsen, har stemmeret.  Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Foregår afstemningen ved urafstemning, påhviler det bestyrelsen inden urafstemningen og senest 14 dage efter mødet i den kompetente forsamling at indkalde og afholde et eller flere møder, hvortil alle medlemmer i Foreningen har adgang, og hvor de foreslåede kandidater får lejlighed til at fremføre deres synspunkter.

Stk. 6. Der foretages afstemning om hvilken kandidat, der skal placeres først på listen. De to øvrige placeres i alfabetisk rækkefølge.

Stk. 6. I tilfælde af at valget foregår i en kompetent forsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne op­­nå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal kandidatlisten sen­des ud til urafstemning blandt medlemmerne i Foreningen.

Stk. 7. Ved urafstemning med kun to kandidater, er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og andre stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Stk. 8. Er der mere end 2 kandidater til de øvrige pladser foretages valget ved afstemning blandt de øvrige kandidater. De to kandidater, der får flest stemmer anses for valgt. Er der stemmelighed blandt kandidaterne af afgørende betydning for udfaldet af valget, foretages afstemning blandt de kandidater, der har opnået stemmelighed.

Stk. 12 Urafstemninger foretages elektronisk. Ved afstemningen må kun anvendes de af Hovedbestyrelsen godkendte elektroniske afstemningssystemer. Ved afstemningen skal medlemmer, der ikke har mulighed for at deltage i elektronisk afstemning, kunne deltage skriftligt. De foreslåede kandidater anføres på stemmematerialet i alfabetisk rækkefølge. Til dem der ønsker skriftlig afstemning må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. Den anvendte stemmeseddel må, ud over kandidatnavnene, kun indeholde meddelelse om, hvor mange kandidater der skal/må stemmes på og partiforeningens navn. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«.

Stk.2. Udsendelsen af stemmemateriale forestås af bestyrelsen og sker på baggrund af de medlemsoplysninger, der er registreret i partiets medlemssystem. Medlemmer der ønsker at anvende skriftlig afstemning skal sammen med stemmematerialet have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet.

§13 Foreningens bestyrelse skal løbende orienteres om arbejdet i Folketinget.

Stk. 2. Der aflægger beretning på foreningens generalforsamling om arbejdet i Folketinget.

Stk. 3. Foreningen skal mødes med Folketingskandidaterne mindst to gange om året for at drøfte arbejdet i Folketinget. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af Finansloven.

§14 Opstilling af kandidater foretages af regionsorganisationen på baggrund af indstillinger fra Foreningerne i regionen.

Stk. 2. Foreningens generalforsamling/repræsentantskabsmøde skal, i overensstemmelse med de af regionsorganisationen vedtagne opstillingsregler, indstille to kandidater til regionsrådsvalget og kan stille forslag om en spidskandidat. Forslag til kandidater til et regionsrådsvalg skal vedlægges stillererklæringer, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den enkelte kandidat. Ved forslag om spidskandidat/regionsrådsformandskandidat, skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Dette gælder også, når det er generalforsamlingen, der indstiller kandidaten.

§15 Opstilling af kandidater foretages af Kongressen efter indstilling fra regionsorganisationerne.

Stk. 2. Foreningens generalforsamling eller en kreds af medlemmer kan over for regionsorganisationen, i overensstemmelse med de af kongressen vedtagne opstillingsregler, forelå kandidater til Europa-Parlamentsvalget. Forslag til kandidater til et Europa-Parlamentsvalg skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst fem medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Ved forslag om spidskandidat/regionsrådsformandskandidat, skal vedlægges en stillererklæring, hvor mindst 25 medlemmer, bosiddende i regionen, ved personlig underskrift anbefaler valget af den foreslåede kandidat. Dette gælder også, når det er generalforsamlingen, der indstiller kandidaten.

§16 Foreningen tager del i opstillingen af kandidater til andre offentlige tillidshverv samt til nærdemokratiske råd og nævn.

§17 Foreningen har pligt til at udføre de opgaver, der er pålagt i Partiloven og at yde den bistand i partiarbejdet, som partiledelsen, regions- og kredsorganisationen samt foreningerne i kommunen måtte anse for påkrævet.

Stk. 2. Det er bestyrelsens ansvar at opdatere partiets medlemssystem i forhold til valgte til tillidsposter i Foreningen.

§18 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal holde ordinært møde inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med en måneds varsel.

Stk. 2. Under helt særlige omstændigheder, hvor det er lovstridigt eller ikke anbefalelsesværdigt at samles i det antal, der sædvanligvis deltager i generalforsamlingen, kan bestyrelsen træffe beslutning om, at mødet kan afholdes udelukkende elektronisk.

Stk. 3. Alle medlemmer i kommunen, der opfylder betingelserne i Partilovens § 4, har stemmeret, dog således at der ikke kan stemmes ved opstilling af kandidater til valg, hvor medlemmet ikke har stemmeret. Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde.

Stk. 5. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde: (fællesledelse)

 1. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitets- og uddannelsesplan for det kommende år. Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger Foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.
 2. Beretninger fra byrådsgruppen, regionsrådet og Folketinget.
 3. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter, to revisorer samt to revisorsuppleanter.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Fastsættelse af bidrag til kongrespuljen
 6. Fastsættelse af partiskattens størrelse jf. § 6.
 7. Indkomne forslag.

Stk. 6.  Indsendte forslag kan kun komme til behandling efter forudgående vedtagelse i en foreningsbestyrelse og skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Forslagsberettigede er også bestyrelsen.

Stk. 7. Indkomne forslag skal offentliggøres på Foreningens hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen sammen med indkaldelse og dagsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis en foreningsgeneralforsamling, med angivelse af motiveret dagsorden, begærer det. Det ekstraordinære møde skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget.

§19 Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand fra Rønne-kredsen, næstformand for Aakirkeby-kredsen, kasserer, sekretær, aktivitetsleder og yderligere et bestyrelsesmedlem, formændene for partiforeningerne i kommunen og borgmester/gruppeformand. Kassereren skal være myndig.

Stk. 3. Alle valg til bestyrelsen er for 2 år. Formand, næstformand fra Aakirkeby-kredsen, sekretær og kampagne- og aktivitetsformand vælges i ulige år. Næstformand for fra Rønnekredsen, kasserer og yderligere et bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Valgbare er medlemmer af Foreningen, der opfylder Partilovens § 4.

Stk. 4. Adgangsberettiget er foreningens folketingskandidater, regionsrådsmedlemmer indstillet af foreningen, en repræsentant fra FH Bornholm, en repræsentant, der er medlem af partiet, fra den lokale DSU-afdeling, samt formændene for udvalg nedsat af repræsentantskabet/generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der i øvrigt er adgangsberettiget til bestyrelsens møder.

§20 Foreningen vælger delegerede til kongressen i henhold til partilovens § 8 punkt c (kredsdelegerede) og d (fællesledelsesdelegerede for fællesledelser med flere kredse). Herudover fordeles delegerede i henhold til Partilovens § 9 punkt b.

Stk. 2. Foreningens formand er født kongresdelegeret (§8 d), der opnås 4 kredsdelegerede (§ 8 c), partiforeningerne er sikret 1 delegeret og opnår herudover en delegeret pr. påbegyndt 200 medlemmer.

Stk. 3. De kongresdelegerede vælges således at Foreningens formand og de to næstformænd er fødte kongresdelegerede. Øvrige delegerede fordeles efter beslutning i Foreningen og vælges på de respektive foreningers generalforsamlinger. Der vælges en suppleant for hver af de udpegede delegerede.

Stk. 4. Udgifter til deltagelse i kongressen afholdes af Foreningen for formanden, de to næstformænd, borgmester/gruppeformand og Folketingskandidater. Udgifter for øvrige delegerede afholdes af en kongrespulje, hvortil alle partiforeninger betaler efter medlemstal. Bidraget fastsættes af Foreningens bestyrelse på baggrund af foregående års medlemstal.

§21 Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar - 31. december.

Stk. 2. Foreningen skal henlægges midler til valg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne henlæggelse. Bestyrelsen er ansvarlig for disse midler.

Stk. 3. Offent­lig støtte til politisk arbejde anvendes efter beslutning i bestyrelsen til politisk arbejde og må ikke udelukkende anvendes til valgaktiviteter. Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales. Foreningen skal oprette en særlig konto, hvorpå offentlig støtte til politisk arbejde indsættes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte

Stk. 4. Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Foreningen kan anvende netbank.

Stk. 5. Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 6. Foreningens regnskab revideres af to revisorer, valgt på generalforsamlingen for et år ad gangen. Generalforsamlingen vælger to revisorsuppleanter, ligeledes for et år.

§22 Ændringer af denne vedtægt kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovens ånd og bogstav.

Stk. 2. Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget en vedtægt for Foreningen, eller der ikke er foretaget tilretning i forhold til vedtagne ændringer i Partiloven, er de af hovedbestyrelsen vedtagne standardvedtægter for kredse og fællesledelser gældende. Som øverste myndighed anvendes den hidtil anvendte i Foreningen.

Vedtaget af Socialdemokratiets på Bornholm på generalforsamling den - april 2022

 

Vedtaget af Socialdemokratiets på Bornholm på generalforsamling tirsdag den 25. april 2022.