Vores valgprogram

Valgprogram 2022 - 2025

Fælles om Bornholm

Her på siden kan du læse om Socialdemokratiet på Bornholms valgprogram for 2022-2025. Du kan enten læse det under de nedenstående punkter eller downloade filen.

Kære Bornholmere

Vi bor på en fantastisk ø med unik natur. Vi vil bedre velfærd og lige muligheder for alle – børn som voksne, unge og ældre. Vi har udfordringer heri. Der er godt gang i udviklingen på Bornholm. Bornholm er kommet på landkortet i hele Danmark med Folkemødet, mad og billigere færger. Der skal indgås en permanent aftale med Sverige om passage gennem Skåne.

Der er sket mange positive ting de seneste år. Men vi skal videre.

Med udvidelsen af Rønne Havn og Energiøen kan vi skabe en grøn ø.

Vi skal igen være flere bornholmere. Flere skal flytte til. Vi skal kunne tilbyde gode faste job med et godt arbejdsmiljø, gode skoler, dag- og fritidstilbud, samt boliger. Flere unge og voksne skal uddannes til fremtidens job. Lykkes vi med det, så får vi også råd til bedre velfærd.

Sammen kan vi løfte Bornholm.

Socialdemokratiet har vist, at vi kan udvikle Bornholm, også når der er store udfordringer.


Alle børn skal have lige chancer og muligheder. Flere børn skal sikres de rette betingelser for at trives, lære og udvikle sig. ”De små børns Born- holm” skal udvikles.

Vi har gode og veldrevne børneinstitutioner. Vi vil gradvist øge antallet af voksne i vuggestuerne og børnehusene.

Vi vil udvikle ”Bornholms sammenhængende Børne- og Ungdomspolitik”, så alle børn kan få et godt liv i de vigtige skole- og uddannelsesår.

For de lidt ældre børn skal der være gode folkeskoler, hvor indlæring og trivsel er i højsædet. Der er tilført flere ressourcer til skolerne. Vi har et særligt fokus på de børn, som har det vanskeligt. Alle børn skal have en god skolestart.

Vi vil øge antallet af 2-lærerordninger i de små klasser. Vi vil samarbejde med forældrene om at få mobning ud af skolen. Vi vil skabe et bedre fagligt miljø for lærerne på de enkelte skoler, og styrke samarbejdet på tværs af skolerne.

Folkeskolen skal være et godt sted, hvor både svage og stærke elever bliver mødt med passende udfordringer og gode sociale fællesskaber. Skolerne skal øge elevernes faglige niveau, så de har de bedste forudsætninger videre i livet.

Vi skal fortsat have gode ungdoms- og videregående uddannelser på Bornholm.

Flere elever i de ældste klasser skal have en ungdomsuddannelse. Flere skal have en erhvervsuddannelse. Ungdomsuddannelserne skal ligestilles med økonomi og lærere. Og de unge skal kunne få en praktikplads.

Bornholm er et godt sted at være ældre og aktiv, for de mange der selv op i en høj alder klarer sig selv.

Bornholm er også et godt sted for ældre, der har brug for hjælp i form af hjemmepleje eller plejecentre. Vi har målrettet arbejdet med at øge trygheden. Vi har fået bygget nye moderne plejecentre. Vi har en velfungerende hjemmepleje.

Ældre skal have udsigt til en værdig alderdom med tryghed og omsorg. Det gælder ældre i eget hjem, på plejehjem eller i andre boformer.

Bornholm er også et godt sted at flytte til for ældre ovrefra.

1/3 af alle bornholmere er over 65 år. Det er på en gang en udfordring, men samtidig også en fordel med så mange aktive ældre, som deltager i forenings-, fritids- og kulturlivet på Bornholm. Samarbejdet med Ældre- rådet og ældreorganisationerne på øen er af meget stor betydning.

Bornholms Hospital og adgangen til alle hospitaler og behandlinger i resten af Region Hovedstaden er uvurderlig. Forebyggelse skal indtænkes i kommunens indsats, herunder i forhold til kost, rygning, alkohol og motion.

Vi arbejder for en bedre dækning med praktiserende læger og speciallæger på Bornholm.

Vi støtter de frivillige foreningers indsats for bedre fysisk, psykisk og socialt velvære. Handicappede skal sikres optimale forhold.

Bornholm har et meget levende kultur-, idræts og fritidsliv. Her mødes vi, oplever og udfolder os. Bornholms natur giver særlige muligheder. De mange frivillige i de mange foreninger er dem, der gør det muligt.

Vi lægger stor vægt på et tæt og godt samarbejde med alle foreningerne og de frivillige.

Foreningerne støttes i deres arbejde og i at alle får mulighed for at deltage i aktiviteter.

Vi lægger stor vægt på, at der er gode idrætsfaciliteter.

Vi støtter, at vi tiltrækker nye events, outdoor- og andre aktiviteter til. Vi støtter, at spillesteder kulturinstitutioner, museer osv. kan udfolde en stor aktivitet.

Bornholm, som også trækker turister til.

Vi lægger vægt på, at medborgerhuse og biblioteker holdes vedlige og udvikles.

Vi støtter Borgerforeningerne som omdrejningspunkt for aktiviteter i de bornholmske lokalsamfund, men også til at tage godt imod tilflyttere.

Vi lægger stor vægt på, at der er levende lokalsamfund på hele Bornholm.

Bornholm har mange gode virksomheder. Mange iværksættere etablerer sig. Udbygningen af Rønne Havn som udskibningshavn for havvindmøller i Østersøen, og beslutningen om, at Regeringen og ØRSTED vil gøre Bornholm til en af Danmarks to energi-øer, giver mulighed for at skabe mange nye arbejdspladser i fremtiden.

Det vil muliggøre, at Bornholm bliver en grøn ø, og kan blive sted for produktion af grønne brændstoffer af overskydende elproduktion. Det vil kræve at flere får en faglært uddannelse, og at nye trækkes til øen som arbejdskraft og tilflyttere. Bornholm har en stor udfordring med arbejdskraft, som skal løses med virksomhederne, fagbevægelsen, arbejdsgiverne og Campus Bornholm.

Vi har indgået en flerårig aftale for at øge antallet af bornholmere til 42.000 i 2028. Det kræver, at vi kan tilbyde dem job og boliger. Vi skal have bygget flere nye boliger.

Vi vil understøtte, at virksomheder har rammebetingelser til at etablere og udvikle sig og klare den grønne omstilling.

Vi skal også have mere grønt byggeri på øen.

Vi bakker op om et stærkt turisterhverv.

Med flere arbejdspladser og velfungerende virksomheder og boliger og flere bornholmere, så forbedrer vi samtidig mulighederne for velfærd for børn, unge og ældre.

Vi har fokus på, at flere unge får en erhvervsfaglig uddannelse, at flere bliver voksenlærlinge, og at flere efteruddannes og opkvalificeres, så risikoen for arbejdsløshed mindskes. Fremtidens job kræver flere med uddannelse.

Bornholms Regionskommune er øens største arbejdsplads. Vi vil sikre gode vilkår og et godt arbejdsmiljø for alle kommunalt ansatte.

Vi ved godt, at det ikke er så populært at melde sig ind i et politisk parti. Men det er partierne, der vedtager, hvordan Bornholm skal udvikles. Det er partierne, der opstiller kandidater til kommunalbestyrelsen, Regions- rådet, Folketinget og Europa-Parlamentet. Derfor er det som medlem, at du får direkte indflydelse. Så er du en af de mange, der stemmer social- demokratisk, så har vi brug for dine holdninger og dit engagement.